Thông Báo Số 26 : Về việc thay đổi thời gian lớp tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn Bản Công Pháp”

Thông Báo Số 26 : Về việc thay đổi thời gian lớp tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền "Căn Bản Công Pháp"
Thông Báo Số 26 : Về việc thay đổi thời gian lớp tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn Bản Công Pháp”

Thông Báo Số 26 : Về việc thay đổi thời gian lớp tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn Bản Công Pháp”