Thông Báo : Kế hoạch tổ chức tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn bản công pháp” và phát triển phong trào Võ Cổ Truyền trong các trường phổ thông năm 2017

Thông Báo : Kế hoạch tổ chức tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền "Căn bản công pháp" và phát triển phong trào Võ Cổ Truyền trong các trường phổ thông năm 2017
Thông Báo : Kế hoạch tổ chức tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn bản công pháp” và phát triển phong trào Võ Cổ Truyền trong các trường phổ thông năm 2017

Thông Báo : Kế hoạch tổ chức tập huấn 3 bài Võ Cổ Truyền “Căn bản công pháp” và phát triển phong trào Võ Cổ Truyền trong các trường phổ thông năm 2017