Thanh Long Võ Đạo : Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam

Thanh Long Võ Đạo được thành lập bởi Đại Võ Sư Quốc Tế Lê Kim Hòa.Được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1970.

Bình luận