Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa nói về kỳ thi đai đẳng mang tính lịch sử võ cổ truyền

Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa nói về kỳ thi đai đẳng mang tính lịch sử võ cổ truyền

Bình luận