Album

Thi Thăng Cấp Đai Quốc Gia Tại TP.HCM 01'
Kỳ Thi Thăng Cấp Đai Cấp Quốc Gia Khu Vực 3 TP.HCM
Chủ tịch Võ Cổ Truyền TP.HCM ông Lê Kim Hòa'
Lớp Tập Huấn Các Bài Võ Cổ Truyền Trong Trường Học